back

BIBLIOGRAFÍA del Català


Bibliografia i repertoris bibliogràfics

BADIA MARGARIT, J. (1976): Vint-i-cinc anys d’estudis sobre llengua i la literatura catalanes (1950-1975), I. La llengua, Abadia de Montserrat, Barcelona.

BRUMER, R. (1975): Katalanische Sprache und Literatur: ein Abri8, Fink, Múnich.

DOLÇ, M. (1951): "Estudios de lexicografía catalana", in Arbor 20, 212-216.

GRIERA, A. (1947): Bibliografía lingüística catalana, Barcelona.

Treballs de conjunt

ALARCOS LLORACH, E. (1982): Estudios de lingüística catalana, Ariel, Barcelona.

ALEGRE, M. (1991): Dialectología catalana, Teide, Barcelona.

ALONSO, A. (1926): "La subagrupación románica del catalán", in RFE 13, 1-38.

ARAMÓN I. / SERRA, R. (1968): Introducció a la gramàtica catalana, Eds. 62, Barcelona.

BADIA I MARGARIT, A. (1951) Gramática histórica catalana. Ed. Noguer, Barce­lona (edición catalana Gramàtica històrica catalanak, Papers Bàsics Tres i Quatre, València, 1985).

Id. (1962): Gramática catalana, 2 vols., Gredos, Madrid.

Id. (1964): Llengua i cultura als països catalans, Eds. 62, Barcelona.

Id. (1973a): La llengua catalana ahir i avui, Curial, Barcelona.

Id. (1973b): "Phonétique et phonologie catalanes", in Badia-Straka (eds.), 115-179.

Id. / STRAKA G. (eds.) (1973): La linguistique catalane, Klincksieck, París.

Id. (1983): La formació de la llengua catalana, Abadia de Montserrat, Basrcelona.

Id. (1994): Gramàtica de la llengua catalana. Descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica. Enciclopedia Catalana, Barcelona.

BLASCO FERRER, E. (1984): Grammatica storica del catalano e dei suoi dialetti con speciale riguardo all’algherese, Narr, Tubinga.

BONET, S. / SOLÀ, J. (1986): Sintaxi generativa catalana, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

BONFANTE, G. (1945-46): "El nombre de Cataluña", in RFH, 6, 382-386; 7, 389-392.

Brumme, J. (199/): Praktische Grammatik der katalanischen Sprache, Egert.

BURGUET I ARDIACA, F. (1985): Introducció a la fononologia, fonètica i ortografia del català, La Magrana, Barcelona.

BUTIÑÁ, J. (1997-98): Lengua catalana, 2 vols., UNED, Madrid.

CABRUJA, Ll. / CASANELLES, P. /MASSIP, A. (1987): Història del català. Síntesi, textos i exercicis, Columna, Barcelona.

CERDÀ, R. (1972): El timbre vocálico en catalán, CSIC, Madrid.

COROMINAS, J. (1971): Lleures i converses d’un filòleg, Barcelona.

Id. (1976-77): Entre dos llenguatges, 3 vols., Curial, Barcelona.

CUENCA, M.J. (1988): L’oració composta (I): la coordinació, Universitat de València, Valencia.

Id. (1991): L’oració composta (I): la subordinació, Universitat de València, Valencia.

DUARTE, C. / ALSINA, A. (1984-86): Gramàtica històrica catalana, Curial, Barcelona.

FABRA, P. (1968): Gramàtica catalana, Teide, Barcelona.

Id. (1983): La llengua catalana i la seva normalització, Eds. 62, Barcelona.

FARRÀS, N. / GARCÍA, C. (1993): Morfosintaxi comparada del català i del castellà, Empúries, Barcelona.

Gergen, T. (1996): Sprachen-Regionalismus in Europa. Katalanisch und galicisch als Amts- und Landessprachen spanischer comunidades autónomas, Tectum, Marburg.

GRIERA, A. (1922): "Afro-romànic o ibero-romànic", in BDC 10, 34-53.

Id. (1965): Gramàtica històrica catalana, Barcelona.

GULSOY, J. (1993): Estudis de gramàtica històrica, Institut Universitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Valencia-Barcelona.

HUBER, J. (1929): Katalanische Grammatik, Winter, Heidelberg.

JOAN, B. / PAXOS, M.Ll. / SABATER, E. (1994): Història de la llengua catalana, Oikos Tau, Barcelona.

Kailuweit, R. / Hans-Ingo R. (eds.) (1998): Katalanisch: Sprachwissenschaft und Sprachkultur. Akten des 14. Deutschen Katalanistentages in Rahmen von Romania I, Jena, 28.9.-2.10.1997, Vervuert, Frankfurt.

Koppelberg, S. (1997): Untersuchungen zum lateinischen Erbwortschatz des Katalanischen. Aspekte der Klassifizierung und Differenzierung im Verhaltnis zu Gallo- und Hispanoromania, Nodus-Publ., Münster.

KUEN, H. (1973): "Die Stellung des Katalanische in der romanischen Sprachfamilie", in Studia Iberica, Festschrift für H. Flasche, 331-351, Francke, Berna.

LACERDA, A. (1948): Estudios de fonética y fonología catalana, CSIC, Madrid.

LLEÓ, C. (1970): Problems of Catalan Phonology, Univ. of Washington Press, Seattle, Wash.

LÓPEZ DEL CASTILLO, Ll. (1976): El català, llengua romànica, Barcanova, Barcelona.

MARCET, P. (1987): Història de la llengua catalana, Teide, Barcelona.

MARINER S. (1975): Estudis estructurals de català, Eds. 62, Barcelona.

MARTÍNEZ CELDRAN, E. (1994): La fonètica, Empíries, Barcelona.

MASCARÓ, J. (1983): La fonologia catalana i el cicle fonològic, Servei de Publicacions de la UAB, Barcelona.

Id. (1985): Morfologia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

MASSIOP, A. / DUARTE, C. (1981): Síntesi d’història de la llengua catalana, La Magrana, Barcelona.

MENDELOFF, H. (1968): "The Catalan Periphrastic Perfect Reconsidered", in RJ 19, 319-326.

MAYER-LÜBKE, W. (1925): Das Katalanische, Winter, Heidelberg.

MOLL, F. de B. (1991): Gramática Històrica Catalana. Universitat de València, València.

Id. (199312): Gramàtica catalana (referida especialmente a les Illes Balears), Palma de Mallorca.

MORANT, A. (1987): Sobre la negació en catalán, Universitat de València, Valencia.

NADAL, J.M. / PRATS, M. (1996): Història de la llengua catalana (I i II), Eds. 62, Barcelona.

PAR, A. (1923): Sintaxi catalana, Niemeyer, Halle.

Perea i Sabater, M.P. (1997): "Irregularitat i flexió verbal", in Zeitschrift für Katalanistik 10, 65-79.

PÉREZ SALDANYA, J. / PRUNYONOSA, M. (1987): Elements per a una sintaxi limiar del català, E. Climent E. & Papers Bàsics Tres i Quatre, València.

Philipp-Sattel, S. (1996): Parlar bellament en vulgar. Die Anfänge der katalanischen Schriftkultur im Mittelalter, Narr, Tübingen.

rafels fonatanals, j. (1963-68): "La u catalana d’origen consonàntic", in Estudis Romànics XII, 179-211.

RASICO, P.D.  (1981): "El desenvolupament dels fonemes $z i ×  en el català preliterari: Qüestions de fonologia històrica, cronologia i geografia lingüística", in Homenatge a Josep M. de Casacuberta 2, 5-24.

Id. (1982): Estudis sobre la fonologia del català pre-literari, Abadia de Montserrat, Barcelona.

ROCA PONS, J. (1971): Introducció a l’estudi de la llengua catalana, Vergara, Barcelona.

ROMEU, X. (1983): Manual de filologia catalana, Barcelona.

ROS, M. / STRUBELL, M. (eds.) (1984): Història social i política de la llengua catalana, Eliseu Climet Ed., València.

RUBIO, L. (1967): Caracterización del catalán, Universidad de Murcia.

Id. (1997): Reflexiones sobre la lengua catalana, Universidad de Murcia.

RUIZ, F. / SANZ, R. / SOLÉ, I. / camardons, j. (1996): Història social i política de la llengua catalana, Eliseu Climent Ed., Valencia.

SALVADOR, C. (198815): Gramàtica Valenciana. Papers Bàsics Tres i Quatre. València.

SANCHÍS GUARNER, M. (1950): Gramática valenciana, Torre, Valencia.

Id. (1980): Gramàtica valenciana, Papers Bàsics Tres i Quatre, Valencia.

SCHLIEBEN-LANGE, B. (1971): Okzitanische und katalanische Verbproblem, Niemeyer, Tubinga.

SEGARRA, M. (1985a): Història de la normativa catalana, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

Id. (1985b): Història de l’ortografia catalana, Empúries, Barcelona.

SOLÀ, J. (1972-73): Estudis de sintaxi catalana, Eds. 62, Barcelona.

Id. (1985): Del català incorrecte al català correcte. Història dels criteris de correcció lingüística, Barcelona.

Id. (1987): Qüestions controvertides de sintaxi catalana, Eds. 62, Barcelona.

Id. (1991): Episodis d’història de la llengua catalana, Empúries, Barcelona.

Id. (1994): Sintaxi normativa i estat de la qüestió, Empúries, Barcelona.

SOLÀ, J. / MARCET, P. (1997): Història de la lingüística catalana (1775-1900). Repertori crític, Publicaciones de la  Universitat de Girona, Girona.

Thielemann, W. (1998): "Zum diachronen Wandel der phorischen markierung beim katalanischen Relativum", in Zeitschrift für Katalanistik 11,120-149

Torrent-Lenzen, A. (1997): "Les oracions de temença i la normativa catalana", in Zeitschrift für Katalanistik 10, 80-89.

TAVANI, G. (1994): Breu història de la llengua catalana. Barcelona.

VALOR, E. (1993): La flexió verbal, Eliseu Climent Ed. & Papers Bàsics Tres i Quatre, Valencia.

WHEELER, M.W. (1977): "Els fonemes catalans: alguns problemes", in Mar 9, 7-22.

Id. (1979): Phonology of Catalan, Blackwell, Osford.

XURIGUERA, J.B. (1993): Els verbs catalans conjugats, Claret, Barcelona.

Dialectologia

ALCOVER, A.M. (1908): "Una mica de dialectologia catalana", BDLlC IV, 194-303.

Id. / MOLL, F. de B. (1929-1933): "La flexió verbal en els dialectes catalans", in AORLL II-IV.

ALEGRE, M. (1991): Dialectología catalana, Teide, Barcelona.

ALVAR, M. (1955): "Catalán y aragonés en las regiones fronterizas", in BDE 33-34, 132-144.

Id. (1971): "Un problème de langues en contact: la frontière catalano-aragonaise", in TraLiLi 9-73-84.

BADIA, A. (1969): La llengua dels barcelonins, Eds. 62, Barcelona.

BARNILS, P. (1919): "Dialectes catalanas", in BDC 7, 1-10.

Blasco Ferrer, E. (1984a): "Grammatica storica del catalano e dei suoi dialetti con speciale riguardo all’Algherese", Diss., Tubinga.

Id. (1984b): "Il catalano di Alghero nei secoli XVI e XVII", in MedRom 9, 267-292.

Id. (1985): "Zur Sprache einer mitteralterlichen katalanischen Urkunde aus Sardinien", in: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, v. 222 (1), 85-99.

 Id. (1989): "Contribució a la coneixença de l´alguerès medieval, I: Textos", in: Ferrando, A./ Hauf, A. G. (eds.), Miscel·lània Joan Fuster, I., Barcelona, 165-194.

FOUCHÉ, P. (1924): Phonétique historique du roussillonais. Morphologie historique du roussillonais, Privat, Toulouse.

GRIERA, A. (1949): Dialectología catalana, CSIC, Madrid.

Id. (1960): Atlas lingüístic d’Andorra, Andorra la Vella.

Id. (1962): Atlas lingüístic de Catalunya, Barcelona.

MOLL, F. de B. (1993): El Parlar de Mallorca. Ed. Moll, Palma de Mallorca.

GUITER, H. (1943): Études de linguistique historique du dialecte menorquin, Montpellier.

Id. (1966): Atlas linguistique des Pyrenées Orientales, CNRS, París.

Id. (1984): "El català del Nord", in EstMSG I, 149-158.

HAENSCH, G. (1960): Las hablas de la Alta Ribagorza, Zaragoza.

KUEN, H. (1932-34): "El dialecto de Alguer y su posición en la historia de la lengua catalana", in AORLL 5, 212-277; 7, 41-112.

MOLL, F.B. (1955): "Els parlars baleàrics", in BDE 33-34, 127-136.

SALA, E. (1983): El parlar de Cadaquès. Diputació Provincial de Girona, Girona.

SANCHÍS GUARNER (1957): "Factores históricos de los dialectos catalanes", in Estudios dedicados a Menéndez Pidal VI, 151-186.

Id. (1967): La llengua dels valencians, Garbí, Valencia.

VENY CLAR, J. (1973): "Dialectologie catalane", in Badia-Straka (eds.), 289-337.

Id. (1978): Estudis de geolingüística catalana, Eds. 62, Barcelona.

Id. (1982): Els parlars catalans: síntesi de dialectologia, Moll, Palma de Mallorca.

Id. (19919): Els Parlars Catalans, Moll, Palma de Mallorca.

Id. (1991): Mots d’ahir i mots d’avui, Empúries, Barcelona.

VIAPLANA, J. (1996): Dialectologia, Universitat de València, Valencia.

Diccionaris, toponomàstica i obres lexicogràfiques

AEBISCHER, P. (1928): Études de toponymie catalane, Barcelona.

AGUILÓ I FUSTER, M. (1914-1934): Diccionari Aguiló 8 vols., Barcelona (reeditado (1988-89): Diccionari Aguiló. Materials lexicogràfics aplegats per M. Aguiló i Fuster, Revistats i publicats sota la cura de Pompeu Fabra i M. Montoliu, Ed. Alta Fulla, Barcelona).

ALCOVER, A. M. / MOLL, F. de B. (1930-62): Diccionari català-valencià-balear, 10 vols., Moll, Palma de Mallorca.

BOTET, R. (1997): Vocabulari Rossellonès, Ed. Perpinyà, Canet.

BRUGUERA, J. (1985): Història del lèxic català, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

CABRÈ, M.T. (1994): A l’entorn de la paraula, vol. I. Lexicologia general, vol. II. Lexicologia Catalana, Universitat de València, Valencia.

Id. / RIGAU, G. (1986): Lexicologia i semàntica. Enciclopedia Catalana, Barcelona.

COLÓN, G. (1976): El léxico catalán en la Romania, Gredos, Madrid.

Id. / SOBERANAS, A.J. (1986): Panorama de la lexicografía catalana, de les glosses medievals a Pompeu Fabra, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

COROMINES, J. (1965-70): Etudis de toponímia catalana, 2 vols., Barcino, Barcelona.

Id. (1983-91): Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, 14 vols., Curial, Barcelona.

Id. (1989-96): Onomasticon Cataloniae, Curiel, Barcelona.

FABRA, P. (1979): Diccionari general de la llengua catalana, Barcelona.

FIGUERAS, E. / POCH, R. (1985): Nou vocabulari de barbarismes, Barcino, Barcelona.

FRANQUESA, M. (Diccionari de sinònims, Pòrtic, Barcelona.

griera, a. (1935-47): Tresor de la llengua, de les tradicions i de la cultura popular de Catalunya, 10 vols., Palma de Mallorca (reedición 1966 y ss).

GUITER, H. (1973): "Questions d’onomastique catalane", in Badia-Straka (eds.), 339-378.

KREMER, D. (1969-72): Die germanischen Personennamen in Katalonien, IEC, Barcelona.

MIRAVITLLES, J. (1991): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions, Claret, Barcelona.

MOLL, F.B. (1982): Els llinatges catalans, Moll, Palma.

MOREU-REY, E. (1965): Els noms de lloc: introducció a la toponímia. Barcelona.

Id. (1974): Toponimia catalana, Universidad de Barcelona.

PEY ESTRANY, S. (1970): Diccionari de sinònims, idees afins i antònims, Teide, Barcelona.

RASPALL I JUANOLA, J. / martí i castell, j. (1985): Diccionari de locucions i de frases fetes, Eds. 62, Barcelona.

SANNA, j. (1988): Diccionari català de l’Alguer, Regina, Fundació II Congrès de la Llengua Catalana.

SOLÀ, J. (1992): Sobre lexicografía catalana actual, Empúries, Barcelona.

UDINA, F. (1961): el nom de Catalunya, Barcelona.

VV.AA. (1991): Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL), Vol. 5/2. Okzitanisch, Katalanisch/ L' occitan, Le catalan., Niemeyer, Tubinga.

VV.AA. (1995): Diccionari general de la llengua catalana, Abadia de Montserrat & Enciclopèdia Catalana & Papers Bàsics Tres i Quatre & Moll & Eds. 62, Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia.

Crestomaties

CABRUJA, Ll. / CASANELLES, P. / MASSIP, A. (1987): Història del català. Síntesi, textos i exercicis, columna, Barcelona.

CASTELLET, J.M. / MOLAS, J. (1969): Ocho siglos de poesía catalana, Madrid.

COLÓN, G. (1978): La llengua catalana en els seus textos, Curial, Barcelona.

DÍAZ Y DÍAZ, M. (1989): Homilies d’Organyà, fundació Revista de Catalunya, Barcelona.

Id. (1990): Les Homilies de Tortosa, Curial & Publicacions de l’abadia de Montserrat, Barcelona.

FELIU, F. / MARTÍ, S. / TEN, F. / VICENS, J. (eds.) (1992): Tractat de nostra llengua catalana. Apologies setcentitstes de l’idioma del Principat, Eumo, Romanyà.

MARCO, J. (1970): Antologia de la poesia catalana del segle d’or, Barcelona.

MARFANY, J.L. (1966): Poesia catalana medieval, Barcelona.

Id. (1968): Poesia catalana del segle XV, Barcelona.

MARTÍ, J. / MORÁN, J. (1986): Documents d’història de la llengua catalana: dels origens a Fabra, Empúries, Barcelona.

PUJOL, P. (1913): Documents en vulgar dels XI, XII i XIII procedents del bisbat de la Seu d’Urgell, Biblioteca Filològica de l’Institut de la Llengua Catalana I, Barcelona.

RAFANELL, A. (ed.) (1991): Un nom per a la llengua. El concepte de llemosí en la història del català, Eumo, Romanyà.

REQUESSENS I PIQUÉ, J. (ed.) (1994): Jaume Collell i la llengua catalana. Selecció de testos, Eumo, Romanyà.

RUBIO, L. (1979): Documentos lingüísticos catalanes (s. X-XI), Universidad de Murcia, Murcia.

RUSSEL-GEBBET, P. (1965): Medieval Catalan Linguistic Texts, Oxford.

Id. (1973): "Mossèn Pere Pujol’s Documents en vulgar dels segles XI, XII i XIII...: a partial retranscription and commentary", in Studies in Medieval Literature and Languages in Memory of F. Whitehead, Manchester.

TASIS, R. (1949): Antología de la poesía catalana, de Llull a Verdaguer, Barcelona.