Dillu a ghitarra (969K). Is ghitarras e totu s'atru funt de Linu Talloru.
Dillu a chitarra (969K). Le chitarre e tutto il resto sono di Lino Talloru.

Ballus sardus - Balli sardi.
Chi unu no nd'adi ascutau medas e cun attenzioni manna, issasa si crei ca is ballus sardus funti tot'uguallis. Is ballus sardus invecias funti cumenti sa lingua sarda. Da una idda a s'atra cambiat su dialetu e cambiant i ballu sardus puru, mancai po pagu o po meda, ma cambiant.
Custu fattu andat di accordiu cun su chi medas pensant de sa sociedadi antiga nuragica. Is Sardus fiant spainaus in totu i logus e biviant in comunidadis pitticas d'ognuna po contu su'. D'ogna 'iddixedda teniat su dialetu, sa musica, is costumantzas cosa sua, ma abarrada sarda attotu.
Po cussu in Sardigna ddoi est una variedadi de ballus, chi est una sienda ca pagu atrus populus in sa terra si ndi pointi fai bantu.
C'adi una grandu bariedadi de ballus e de nominis de ballus: a botas su propriu ballu es nau in d'una manera in d'una idda e in d'un'atra manera in atra biddas, a botas su ballu tzerriau cun su propriu nomini in logu diversus est sonau in modu diversu.
Su ballittu, sa bonorvesa, su ballu lestru, fiorassiu, sa danza, sa mamoiadina, ballu seriu, passu torrau, punto d'organo, ballu tundu, pass'e tresi, ballu 'e su mucadori, su ballu brincu, brincadu, tzoppu, fiudedda ..... funti una pariga fetti de ballus chi mi benint in conca. Ci nd'est atrusu meda.
In mesu a totu custu bascaramm'e ballus perou creu ca is prus importantis no funti meddissimus; is atrus ballus funti variatzionis mannas o pitticas de custus ballus prus importantis: su ballu tundu, su ballu lestru (cabillu), su passu torrau, su dillu, sa danza, su ballu campidanesu (fiorassiu, mediana pipia, etc.).
De custu ballusu nd'eus a chistionai (e sonai puru) in atra occasionis. Innoi, chi nd'esti giai calau, poisi intendi unu "dillu". Is fueddus funti una pariga 'e versus de "Nanneddu meu", sa poesia prus connotta da Peppino Mereu (de Tonara):

Semus sididos in sa funtana
pretende s'abba parimus ranas
abocaeddos, laureados
buciacas boidas e ispiantados
dilliridilliri ....
Adiosu Nanni tenet a contu
faghe su surdu ghettade a tontu
e tantu l'ides su mundu es gai
a sicut erat no torrat mai

Chi unu no nd'adi ascutau medas e cun attenzioni manna, issasa si crei ca is ballus sardus funti tot'uguallis. Is ballus sardus invecias funti cumenti sa lingua sarda. Da una idda a s'atra cambiat su dialetu e cambiant i ballu sardus puru, mancai po pagu o po meda, ma cambiant.
Custu fattu andat di accordiu cun su chi medas pensant de sa sociedadi antiga nuragica. Is Sardus fiant spainaus in totu i logus e biviant in comunidadis pitticas d'ognuna po contu su'. D'ogna 'iddixedda teniat su dialetu, sa musica, is costumantzas cosa sua, ma abarrada sarda attotu.
Po cussu in Sardigna ddoi est una variedadi de ballus, chi est una sienda ca pagu atrus populus in sa terra si ndi pointi fai bantu.
C'adi una grandu bariedadi de ballus e de nominis de ballus: a botas su propriu ballu es nau in d'una manera in d'una idda e in d'un'atra manera in atra biddas, a botas su ballu tzerriau cun su propriu nomini in logu diversus est sonau in modu diversu.
Su ballittu, sa bonorvesa, su ballu lestru, fiorassiu, sa danza, sa mamoiadina, ballu seriu, passu torrau, punto d'organo, ballu tundu, pass'e tresi, ballu 'e su mucadori, su ballu brincu, brincadu, tzoppu, fiudedda ..... funti una pariga fetti de ballus chi mi benint in conca. Ci nd'est atrusu meda.
In mesu a totu custu bascaramm'e ballus perou creu ca is prus importantis no funti meddissimus; is atrus ballus funti variatzionis mannas o pitticas de custus ballus prus importantis: su ballu tundu, su ballu lestru (cabillu), su passu torrau, su dillu, sa danza, su ballu campidanesu (fiorassiu, mediana pipia, etc.).
De custu ballusu nd'eus a chistionai (e sonai puru) in atra occasionis. Innoi, chi nd'esti giai calau, poisi intendi unu "dillu". Is fueddus funti una pariga 'e versus de "Nanneddu meu", sa poesia prus connotta da Peppino Mereu (de Tonara):

Semus sididos in sa funtana
pretende s'abba parimus ranas
abocaeddos, laureados
buciacas boidas e ispiantados
dilliridilliri ....
Adiosu Nanni tenet a contu
faghe su surdu ghettade a tontu
e tantu l'ides su mundu es gai
a sicut erat no torrat mai


|| Furria a domu - Home || Liburu de is visitadoris - Guestbook || Scri - Scrivi || Torra assusu - Torna su || Torr'ago' - Back ||